Pages Menu
Categories Menu

Posted on mai 4, 2012 in Politic | 5 comments

Programul de Guvernare propus de premierul desemnat Victor Ponta

Elaborarea prezentului Program de Guvernare a ţinut cont de perioada relativ scurtă de timp existentă până la alegerile parlamentare, de situaţia economică şi socială în care se află România şi de contextul internaţional care continuă să fie dominat de incertitudine şi instabilitate economică şi financiară.
Un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale a fost cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat în raport cu partenerii săi europeni şi euroatlantici. De asemenea, ceea ce a contat in mod prioritar a fost nevoia resimţită la nivel social a unei guvernări care să fie mai aproape de oameni, mai transparenta, mai eficienta, care să oprească abuzurile de până acum, sa consolideze statul de drept, să corecteze greşelile pe care fosta guvernare le-a făcut, să introducă mai multă justiţie socială şi să ofere o speranţă şi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabila a întregii societăţi.
(…)
Propunem o buna guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor. De aceea, programul de guvernare încearcă să schimbe fundamental logica în care s-a realizat exercitarea puterii până acum. Va trebui sa guvernam pentru oameni, nu numai pentru indicatori macroeconomici, in niciun caz pentru clientela politică.
(…)
Având în vedere perioada scurtă de timp în care va exercita guvernarea, am stabilit următoarele priorităţi esentiale:
1. Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze;
2. Repararea inechităţilor sociale;
3. Implementarea unei viziuni economice de lungă durată, care să ofere predictibilitate, locuri de muncă şi să protejeze resursele naturale ale ţării;
4. Depolitizarea administraţiei publice. Doar miniştrii şi secretarii de stat vor fi numiţi şi sprijiniţi politic;
5. Toleranţă zero faţă de corupţie şi clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din Mecanismul de Cooerare şi Verificare.

Pentru a asigura o bază solidă de susţinere a iniţiativelor şi măsurilor guvernamentale, rămânem consecventi unei maniere de lucru bazate pe dialog politic, social şi economic şi pe consultarea societăţii civile şi a tuturor celor interesaţi şi vizaţi de politicile ce urmează a fi implementate.
Printre cele mai importante masuri propuse pentru fiecare domeniu se numara:

BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ

· Realizarea unui mix eficient între politicile de stimulare a creșterii economice și obiectivul asigurării stabilității economice și financiare a țării;
· În acest scop, vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alții) și vom respecta prevederile acestora.
· Execuția bugetară se va realiza de o manieră prudentă, concomitent cu respectarea obligațiilor asumate către diferite categorii de cetățeni, și anume, în cursul acestui an, reîntregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 și restituirea sumelor reținute fără bază legală pensionarilor; · Creșterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, îndeosebi prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva evaziunii fiscale și a corupției, precum și prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea drastică a cheltuielilor materiale ale instituțiilor bugetare și ierarhizarea investițiilor publice în funcție de influențele economico-sociale favorabile ale acestora);

· Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri și întărirea clasei mijlocii; · Guvernul susține semnarea de către România a Tratatului Fiscal promovat la nivel european și va stimula dezbaterea publică a prevederilor sale, urmând să adopte cu operativitate și alte măsuri de întărire a guvernanței economice adoptate la nivelul Uniunii Europene.

AFACERI EUROPENE:
GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE
Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012.
Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

COORDONAREA PROCESULUI DE GESTIONARE A AFACERILOR EUROPENE
Promovarea intereselor României în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE post 2013, principalul obiectiv fiind acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu UE faţă de cea din
actuala perspectivă prin asigurarea unei finanţări adecvate pentru politicile europene şi în special pentru cele de interes major pentru România.

SĂNĂTATE

Finalizarea, promovarea și aprobarea noului proiect de lege a sănătății Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferențiată, în funcție de performanță, a personalului din sistemul sanitar Creșterea accesibilității populației vulnerabile la servicii medicale Înființarea centrelor multifuncționale în zonele în care și-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru creșterea accesibilității populației la servicii medicale de specialitate Înființarea de noi centre de primire urgențe în zonele cu risc crescut Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine, dar la fel de eficiente).

ECONOMIE, COMERȚ ȘI MEDIUL DE AFACERI
Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea, şi prin restrângerea arieratelor, care la finele anului 2011 reprezentau 2,6% din PIB. Implementarea acelor măsuri fiscale menite să deblocheze plăţile şi mecanismele de compensare a TVA
Auditarea şi evaluarea tuturor contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii şi de consultanţă din punctul de vedere al necesităţii, oportunităţii şi eficientizării actului decizional
Implementarea corectă a legislaţiei europene în domeniul energiei („Pachetul 3 energie”) şi asigurarea independenţei reglementatorului, prin trecerea ANRE în subordinea Parlamentului
Regândirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor în acord cu prevederile comunitare.
Continuarea procesului de privatizare, mai ales acolo unde şi atunci când privatizarea aduce responsabilitate şi chibzuinţă în gestionarea activelor economice şi a resurselor, dar după finalizarea auditului asupra activităţii Guvernului precedent şi clarificarea situaţiei reale, tehnice şi economice a societăţilor supuse acestui proces.

CULTURA
Elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, prin integrarea prevederilor conţinute în legile şi actele normative în vigoare, precum şi prin regândirea sistemului instituţional.
Semnarea Convenţiei cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate şi ratificarea sa de catre Parlamentul României.
Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.
Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale privind finanţarea şi amplasarea monumentelor de for public.
Măsuri prioritare: protejarea unor valori culturale romanesti precum:
· Cetatile dacice din Muntii Orastiei
· Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu
· Ceramica de Horezu

ADMINISTRAȚIE ȘI INTERNE
Îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei (ANAF, IGPF şi IGPR)
Implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile MAI
Continuarea eforturilor pentru aderarea României la Spaţiul Schengen prin ridicarea controalelor la frontierele maritime şi aeriene şi stabilirea termenului de ridicare a controalelor la frontierele terestre
Continuarea implementării sistemului integrat de securizare a frontierei
Adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare în condiţii de deplină legalitate
Organizarea transparentă şi corectă a concursurilor pentru recrutarea şi promovarea în funcţiile publice şi în celelalte posturi din administraţia publică exclusiv pe bază de competenţă profesională
Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate autorităţilor publice locale
Promovarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în vederea acceptării de către Parlamentul României
Adoptarea măsurilor necesare astfel încât prefecţii şi subprefecţii să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a procesului electoral

APĂRARE
Îndeplinirea obligațiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA
Iniţierea unui proces de promovare a personalului pe baza principiilor meritocrației, a stării de sănătate și capacităților fizice ale personalului;
Demararea consultărilor cu societatea civilă pentru reconstrucția sistemului de pensii ocupaționale.

JUSTIȚIE
Realizarea cu prioritate a obiectivelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), iar în acest sens implementarea noilor coduri rămâne un obiectiv fundamental
Iniţierea urgentă a unor dialoguri cu colectivele de conducere ale instanţelor judecătoreşti, cu Consiliul Superior al Magistraturii(CSM), cu asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, cu avocaţii, notarii, consilierii juridici, în vederea adoptării unui calendar corect şi realist, fără sincope sau întârzieri nejustificate, al intrării în vigoare a noilor coduri: intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă (termen estimat: 1 septembrie 2012), precum şi pregătirea corespunzătoare a intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală (termen estimat: primul semestru al anului 2013)

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării
Implementarea unui program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu finanţare din fonduri europene

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI TURISM
Accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene în cadrul Programului Operațional Regional prin transferul responsabilităților de control și monitorizare a proiectelor de la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, simplificarea procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii de fonduri,
stabilirea unor termene maxime pentru rambursarea de către minister a cheltuielilor realizate de către beneficiari, precum și reglementarea situației proiectelor pentru care nu se depun cereri de rambursare a cheltuielilor de către beneficiari în termen de maxim un an
Revizuirea proiectelor incluse în Programul Național de Realizare a locuințelor sociale destinate tinerilor precum și persoanelor evacuate din locuințe de către foștii proprietari pentru ca acestea să corespundă scopului pentru care au fost elaborate programele

TRANSPORTURI
Respectarea condiţiilor contractuale privind finanţarea şi termenele de finalizare a investiţiilor în derulare
Finalizarea secţiunilor de autostradă şi a centurilor ocolitoare aflate în construcţie (Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Autostrada Cernavodă-Constanţa, varianta de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă, centurile cu profil de autostradă Arad şi Constanţa), a unor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale în curs de execuţie, precum şi finalizarea altor obiective de infrastructură
Demararea lucrărilor de execuţie pentru tronsoanele de autostradă, cu finanţare europeană, aflate pe Coridorul IV Pan-European: (Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva)

DIPLOMAȚIE ȘI AFACERI EXTERNE
Dezvoltarea şi consolidarea profilului României în UE şi NATO şi punerea în valoare cu mai mare eficacitate a beneficiilor ce decurg din statutul României de membru al celor două structuri
Continuarea eforturilor de promovare şi acţiunilor ferme de susţinere a aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova va avea un loc central

EDUCAȚIE
Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
Deblocarea posturilor din învăţământul superior
Susţinerea doctoranzilor și post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie
Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor

MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Reîntregirea salariilor personalului bugetar
Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016
Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori
Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat

MEDIU
Operationalizarea Fondului de Mediu prin alocarea cu prioritate a resurselor pentru investitii verzi si crearea de locuri de munca verzi
Adoptarea unei Strategii si a unui Plan National de gestionare a deseurilor
Instituirea imediata a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de sist pana la finalizarea studiilor ce se afla in derularea la nivel european privind impactul asupra mediului prin procedeul de fractionare hidraulica.

Intreg Programul de Guvernare propus de premierul desemnat Victor Ponta poate fi gasit aici.

 

5 Comments

 1. D-na Ana cand imi mareste salarul? Sunt bugetara.

 2. O sa va raspund la cele 5 puncte subliniate.
  1. Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze;
  Daca s-ar respecta toate legile din tara noastra 80% din persoane ar fi cercetate penal. Legile noastre sunt prea multe si prea proaste ca sa poata fi respectate. In special in legatura cu frauda economica, ar trebui sa stiti ca afacerile 100% legale aduc deficit in Romania din cauza taxelor mari, a birocratiei si a incalcelii legale.
  2. Repararea inechităţilor sociale;
  E o chestiune asa de vaga incat nu poate trece decat ca populism.Fiecare om intelege inechitatea sociala altfel, prin perspectiva proprie.
  3. Implementarea unei viziuni economice de lungă durată, care să ofere predictibilitate, locuri de muncă şi să protejeze resursele naturale ale ţării; Si world peace am putea adauga, ca sa fie complet planul.
  Prima data planul dupa aia vorbim.
  4. Depolitizarea administraţiei publice. Doar miniştrii şi secretarii de stat vor fi numiţi şi sprijiniţi politic;
  mda, numirea prin concurs unde doar verii cumatrii si finii cunosc subiectele sunt mult mai nocive. Aici e o idee buna, ma tem ca implementarea ei nu va fi la fel de buna.
  5. Toleranţă zero faţă de corupţie şi clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din Mecanismul de Cooerare şi Verificare.
  Nastase e condamnat cu executare si inca e membru PSD, cand s-au facut cercetari in ograda PSD sarea tot PSD-ul de cur ca sunt magarii politice. Cand cerceta la PDL era bine si onest. Stiti foarte bine ce e in partidul ala si ce fel de meritocratie se invarte acolo. Ar fi bine ca Ponta sa fie onest si sa vrea sa faca ceva, dar poate?

  Se spun multe si sper sa se si faca, insa daca mai cade mult leul o sa fie foarte urat pentru PSD. Antonescu o sa se spele pe maini in toamna ca el nu a fost seful guvernului si o sa se alieze cu UNPR si UDMR dupa alegeri.
  Sa nu ziceti ca nu v-am spus.

  • Nush cum …dar descrierea acetsaa a ta chiar mi-a scapat necitita!Dar acum ca am citit-o, trebuie sa spun ca am ramas socata ca….NU ai baut niciodata COCA-COLA????? :)))!!! Mie…un om dependent de Cola….un om care daca nu ar exista apa de baut pe pamant ar putea supravietui…nu poate intelege cum exista cineva care N-A BAUT COLA !!!! :)))))Oricum da….felicitari…nu e chiar o bautura sanatoasa :))Apoi..imi pare bine sa descopar pe inca cineva care a urmarit toata seria Air Crash Investigations 😉 si este pasionat de povesea vaporului Titanic…So…keep beeing your self !!!

 3. Programul de guvernare al USL a fost finalizat şi a fost trimis Parlamentului, împreună cu lista miniştrilor Cabinetului Ponta. Printre cele mai importante prevederi se regăsesc revenirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010, restituirea sumelor reţinute fără bază legală pensionarilor, creşterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, deblocarea posturilor din învăţământul superior. Programul Guvernului Ponta prevede măsuri de stimulare a creşterii economice, creşterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012 – 2016, definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori, crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat.

 4. Ma bucur ca ti-au placut Larisa!Da, sa stii ca si eu de anul asta prevsic altfel apusenii dupa ce ture am facut acolo. Ii subestimasem la capitolul dificultate. Dar datorita reliefului carstic au si ei niste trasee similare cu cea am facut prin fagaras, bucegi, etc..Ca sa-ti faci sufletului pe plac, trebuie neaparat de fiecare data cand vii in romania sa iti alegi o tura din cele pe care ti le doresti sa le faci si sa iti rezervi timp pentru ea. E pacat sa nu vii in romania si sa nu te revezi macar 1 zi sau 2 cu muntele. Daca ai nevoie de companie, stii unde ma gasesti 🙂

Comentează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.